Privacyverklaring

Fysiotherapie Ruesink hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Ruesink houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als  Fysiotherapie  Ruesink zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • Patiënten of cliënten
 • Persoonsgegevens van zorgverleners
 • Van leveranciers
 • Nieuwsbrief abonnees
 • Van medewerkers
 • Van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van patiënten of cliënten worden door Fysiotherapie Ruesink verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
• Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de behandelovereenkomst of abonnement;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Ruesink de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voor- en achternaam;
• Tussenvoegsel;
• Adres;
• (Zakelijk) telefoonnummer;
• (Zakelijk) e-mailadres;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Gezondheidsgegevens;
• Verzekeringsgegevens;
• BSN;
• ID of paspoortnummer;
• Naam huisarts

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Ruesink opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst met 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door (Organisatie) verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: een verwijzing/overdracht. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Ruesink de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • AGB;
 • Zorgmailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Ruesink opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt met 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van
leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door
Fysiotherapie Ruesink verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

 • Administratie doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van en
  opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de
overeengekomen opdracht. Voor bovenstaande
doelstelling (en) kan Fysiotherapie Ruesink de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) E- mailadres;
 • Geslacht;
 • Adres.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Ruesink
opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd
van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van de Nieuwsbrief abonnees worden door Fysiotherapie Ruesink verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): het informeren van de persoon d.m.v. nieuws uitingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: het inschrijfformulier “aanmelden voor nieuwsbrief”. Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Ruesink de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor-en achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Ruesink opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat men is aangemeld.

Verwerking van persoonsgegevens van
prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door {Organisatie} verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Ruesink de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor-en achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Ruesink opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Fysiotherapie Ruesink verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): uitvoering geven aan de
arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de arbeidsovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Ruesink de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • AGB-nummer;
 • BIG-nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Ruesink opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van
  patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;
 • Het opvragen van verzekering gegevens.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysiotherapie Ruesink bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Ruesink van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Inwerking treding

Deze privacy verklaring is van toepassing met ingang van 1 januari 2020.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Fysiotherapie Ruesink
Buitensingel 13
6955 BK Ellecom

0313-427654
info@fysiotherapie–ruesink.nl

Volledige informatie betreffende de Algemene Verordening Gegevensbescherming is op verzoek in te zien/beschikbaar.

Ellecom/Doesburg 1 januari 2020